COMUNA URECHENI JUDETUL NEAMT

 
 

Atributiile Sef S.V.S.U Urecheni

. Conduce intervenţia SVSU Ia incendii, calamităţi naturale şi catastrofe;
• Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;
• Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la dispoziţie de către primar;
• Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale ;
• Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia niveluI unităţii administrativ-teritoriale prevăzute Ia art..19 din D.G.P.S.I. 005/2001 şi le supune spre aprobare consiliului local;
• Răspunde în faţa primarului şi a consiliului local de activitatea desfăşurată de SVSU;
• Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii SVSU.;
• Elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU. şi efectuează instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a angajaţilor din aparatul administrativ al primăriei;
• Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ;
• Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în caz de dezastre;
• Participă Ia acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de I.S.U. “Petrodava” al jud.Neamt;
• În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate I.S.U. “Petrodava” al jud.Neamt ;