COMUNA URECHENI JUDETUL NEAMT

 
 

Masuri de prevenire sezonul rece

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care apare din cauza exploatării în condiţii
necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, recomandăm respectarea următoarelor măsuri specifice :
- se vor verifica cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărindu-se ca
acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor şi incendierea materialelor combustibile din apropiere ;
- coşurile de evacuare a fumului se vor tencui pe toată înălţimea lor în zona podului, iar la trecerea prin planşee şi acoperişuri realizate din materiale combustibile, se vor izola faţă de acestea prin îngroşarea până la 25 cm cu materiale incombustibile ;
- se vor asigura distanţe de siguranţă între materialele combustibile aflate în încăperi şi
mijloace locale de încălzire ( minim 50 cm pentru sobe cu acumulare de căldură şi 100 cm faţă de cele fără acumulare de căldură ) ;
- pardoseala combustibilă din faţa focarelor şi cenuşarelor sobelor se va proteja cu tablă
având dimensiunile de 50cm x 70 cm ;
- cenuşa se va evacua în locuri special amenajate şi numai după ce se vor stinge resturile de jar ;
- este interzisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi folosirea
lemnelor mai lungi decât vatra sobei ;
- nu lăsaţi copii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde sunt în funcţiune
mijloace de încălzit ;
- nu aprindeţi focul în sobe cu benzină, gazolină sau alte lichide inflamabile şi nu
supraîncălziţi sobele pe timpul exploatării ;
- sobele fără acumulare de căldură se vor amplasa numai pe suport din material
incombustibil; de asemenea, în încăperile cu pereţi combustibili porţiunea de perete de lângă sobă se va executa din zidărie care va depăşi marginile sobei cu minimum 50 cm pe toate direcţiile .
O altă cauză frecventă de incendiu în acest sezon rece este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice şi a aparatelor electrice de încălzire .
Se impune, de asemenea, respectarea urmatoarele măsuri elementare de siguranţă, în
vederea evitării apariţiei unui incendiu:
- nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin conectarea mai multor consumatori decât cei
prevăzuţi pentru instalaţia respectivă ;
- nu utilizaţi siguranţe supradimensionate în tablourile de distribuţie a energiei electrice ;
- nu folosiţi instalaţii şi consumatori electrici în stare defectă ;
- nu realizaţi improvizaţii la instalaţiile electrice de orice fel ;
- pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi consumatorilor
electrici apelaţi numai la persoane autorizate ;
- este interzisă folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici
fără ştecăr, direct în priză ;
- nu utilizaţi consumatori de energie electrică (reşouri, radiatoare, fiare de călcat, etc.)
fără luarea măsurilor de izolare a acestora faţă de materialele combustibile din încăperi ;
- se interzice pozarea conductoarelor sau cablurilor electrice direct pe elementele combustibile ale construcţiilor ;
- în cazul demolării parţiale a unei instalaţii nu lăsaţi neizolate capetele conductorilor
electrici ;
- nu utilizaţi veioze cu abajururi din materiale combustibile sau textile.
O altă cauză generatoare de incendiu, deloc de neglijat, este reprezentată de neregulile îninstalarea şi exploatarea centralelor termice cu combustibil lichid sau gazos .
Pentru înlăturarea acestor deficienţe se vor respecta următoarele măsuri :
- montarea centralelor se va realiza numai de către personal autorizat ;
- coşurile de evacuare a fumului se vor realiza din materialele incombustibile, rezistente
la foc, la acţiunea corozivă a fumului şi a gazelor de ardere ;
- este interzisă depozitarea în centrala termică a combustibilului lichid ( excepţie făcând
rezervorul de consum zilnic ) precum şi a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia .
Punerea în funcţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu
combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere după cum urmează :
- verificarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de
combustibil ;
- ventilarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scăpări de
combustibil ;
- ventilarea focarului şi canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcţiune,
timp de 10 min. ;
- aprinderea se va efectua întotdeauna respectând principiul „gaz pe flacără ” .
Centralele termice vor fi dotate cu stingătoare de incendiu cu pulbere şi dioxid de carbon şi spumă aeromecanică, în funcţie de natura combustibilului folosit .